Korzystanie z witryny Polcon.waw.pl oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Więcej informacji można znaleźć w Polityce plików cookies.

 

1. Konwent Polcon 2013 odbywa się w dniach 29 sierpnia - 1 września 2013 roku na terenie Kampusu Głównego Politechniki Warszawskiej przy Placu Politechniki, obejmuje budynki wydziałowe PW objęte programem Polconu 2013 oraz teren do nich przyległy a także budynek szkoły przeznaczonej na bezpłatny nocleg uczestników wraz z terenem przyległym, a także Sala Kongresowa Pałacu Kultury i Nauki.

2. Głównym Organizatorem Konwentu Polcon 2013 jest Stowarzyszenie Miłośników Fantastyki Avangarda we współpracy z Samorządem Studentów Politechniki Warszawskiej. Podmiotem odpowiedzialnym prawnie i finansowo jest Stowarzyszenie AVANGARDA (KRS 0000272294).

3. Konwent Polcon 2013 jest wydarzeniem o charakterze niekomercyjnej konferencji. Wpłacane składki akredytacyjne przeznaczane są na pokrycie kosztów organizacji Konwentu lub jego kolejnych edycji. Organizatorzy pracują społecznie.

4. Konwent Polcon 2013 ma charakter konferencji zamkniętej, w której udział mogą wziąć osoby mające zgodę Organizatorów na wstęp i przebywanie na terenie Konwentu na ustalonych przez nich warunkach. Wyjątkiem od tej reguły jest budynek Wydziału Fizyki PW, w którym odbywają się Dni Nauki oraz Targi Popkultury

5. Dowodem uzyskanej zgody na uczestnictwo w konferencji są identyfikatory Konwentu Polcon 2013. Identyfikator należy podpisać imieniem, nazwiskiem oraz, jeśli taka jest wola uczestnika, pseudonimem, nosić w widocznym miejscu oraz pokazywać na każde wezwanie Organizatorów, Ochrony lub Straży Akademickiej.

6. Zgubienie identyfikatora należy niezwłocznie zgłosić Organizatorom, w punkcie akredytacji lub Ochronie.

7. Każda osoba, która przybędzie na Konwent Polcon 2013, zobowiązana jest wylegitymować się ważnym dowodem tożsamości ze zdjęciem i datą urodzenia; ponadto osoby poniżej 18 roku życia muszą przedłożyć pisemną zgodę rodzica lub opiekuna o następującej treści: „Wyrażam zgodę, aby moje dziecko (imię i nazwisko uczestnika) w dniach 29 sierpnia - 1 września 2013 r. uczestniczyło w Konwencie Polcon 2013. Jednocześnie biorę na siebie pełną odpowiedzialność za jego/jej zachowanie i wyrządzone przez niego/nią szkody. Oświadczam również, iż jest mi znana tematyka oraz program Konwentu Polcon 2013 i w związku z ewentualnymi nieszczęśliwymi zdarzeniami lub wypadkami będącymi następstwem udziału w wydarzeniu nie będę dochodzić ani podnosić żadnych roszczeń wobec jego Organizatorów. (imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego, jego adres zamieszkania, nr dowodu osobistego i telefon kontaktowy).(data, miejscowość i czytelny podpis)”.

8. Na terenie Konwentu obowiązuje absolutny zakaz przyklejania czegokolwiek samodzielnie do jakiejkolwiek powierzchni. W celu rozpowszechniania wszelkich materiałów reklamowych należy uzyskać zgodę Organizatorów. Wszelkie materiały, co do których nie została wydana zgoda na rozpowszechnianie, będą niezwłocznie usuwane, a osoby je rozwieszające będą pociągnięte do odpowiedzialności materialnej za ewentualne uszkodzenia pokrycia powierzchni, na której zostały przyklejone.

9. Każdy uczestnik zgadza się na publikacje elektroniczne i poligraficzne fotografii promujących Konwent, na których będzie występował jego wizerunek.

10. Każdy uczestnik Konwentu zgadza się na udostępnienie swoich danych personalnych (imię, nazwisko, data urodzenia, nr dowodu tożsamości); zostaną one użyte wyłącznie do ewidencji na użytek Organizatorów i nie będą udostępniane osobom postronnym;

11. Terenem konwentu są budynki Wydziałów Politechniki Warszawskiej: 1.) Wydziału elektroniki i Technik Informacyjnych 2.) Wydziału Inżynierii Środowiska 3.) Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych 4.) Wydziału Fizyki. Terenem konwentu jest również obszar przyległy do ww. budynków. Terenem konwentu jest też 5.) budynek szkoły sypialnej wraz z terenem przyległym oraz 6.) Sala Kongresowa Pałacu Kultury i Nauki. Na terenie konwentu 1, 3, 4 uczestnicy moga przebywać w godzinach 12-22 w czwartek, 8-22 w piątek i sobotę oraz 8-15 w niedzielę, w pozostałych godzinach budynki będą zamykane. Na terenie konwentu 2 uczestnicy mogą przebywać w godzinach od 12 w czwartek bez przerwy do 15 w niedzielę, budynek będzie czynny non stop. W budynku 5 uczestniczy mogą przebywać od godziny 10 w czwartek do godziny 16 w niedzielę ale budynek będzie zamykany w godzinach 2-7 ze względów bezpieczeństawa. Na terenie konwentu 6 uczestnicy mogą przebywać w godzinach 20.00- 22.00, o godzinie 22 wszyscy uczestnicy muszą znaleźć się w atelier otaczającym Salę.

12. Na teren Konwentu nie wolno wnosić przedmiotów mogących stanowić zagrożenie zdrowia lub życia uczestników - w tym broni białej, broni „bezpiecznej”, wybuchowej, toksycznej, palnej i ASG; punkt ten nie dotyczy pokazów, LARP-ów, itp. – jednak każdy taki przedmiot wymaga zgłoszenia Ochronie. Użycie ww. akcesoriów bez zgody i nadzoru Organizatorów lub osób prowadzących atrakcję z ich wykorzystaniem lub w miejscu do tego nie przeznaczonym może zostać ukarane pociągnięciem do odpowiedzialności materialnej oraz usunięciem uczestnika z terenu Konwentu bez zwrotu kosztów akredytacji.

13. Ochrona lub Organizatorzy będą przyjmować w depozyt przedmioty wymienione w punkcie 12; mają oni prawo do nie wpuszczenia lub usunięcia osób nie zgadzających się dobrowolnie na przechowywanie tych przedmiotów.

14. W miejscu organizacji Konwentu i w czasie jego trwania obowiązuje całkowity zakaz posiadania, wnoszenia oraz spożywania napojów alkoholowych. Ponadto obowiązuje także całkowity zakaz posiadania, wnoszenia i stosowania jakichkolwiek środków o charakterze odurzającym i/lub psychotropowym oraz narkotyków. Obowiązuję także całkowity zakaz przebywania na terenie Konwentu i w jego trakcie pod wpływem napojów alkoholowych, środków odurzających lub psychotropowych oraz narkotyków. Naruszenie ww. zakazów będzie skutkowało wydaleniem z terenu Konwentu przez Organizatorów oraz konfiskatą ww. substancji i powiadomieniem odpowiednich służb w razie podejrzenia popełnienia przestępstwa.

15. Na terenie Konwentu Polcon 2013 obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu za wyjątkiem miejsc do tego celu wyznaczonych.

16. Każdy uczestnik powinien ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków na własną rękę na czas przebywania na terenie Konwentu. Dodatkowo oświadcza, że nie będzie wnosił żadnych roszczeń do Organizatorów w razie doznania szkody psychicznej lub fizycznej w czasie trwania Konwentu.

17. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zgubione lub pozostawione bez opieki.

18. Na Konwencie Polcon 2013 obowiązuje całkowity zakaz zamykania sal z wyjątkami ustalanymi przez Organizatorów.

19. Osoby zachowujące się agresywnie lub wulgarnie będą usuwane z terenu Konwentu bez zwrotu kosztów uczestnictwa.

20. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody materialne spowodowane przez uczestników Konwentu – ich sprawcy będą pociągani do odpowiedzialności z użyciem danych osobowych przedstawionych Organizatorom.

21. Każdy uczestnik zobowiązany jest do kulturalnego zachowania, sprzątania po sobie i podporządkowania się decyzjom Organizatorów i Ochrony.

22. W salach przeznaczonych dla Organizatorów mogą przebywać wyłącznie Organizatorzy.

23. Osoby nocujące w Domach Studenckich PW zobowiązane są stawić się w recepcji odpowiednich DS w celu dopełnienia formalności rejestracyjnych. Osoby korzystające z pokojów w Domach Studenckich zobowiązane są do przestrzegania zasad ciszy nocnej, dbania o czystość i stan zajmowanych pomieszczeń i oddania ich w stanie zastanym po zakończeniu użytkowania. Osoby nocujące w budynku Szkoły Sypialnej zobowiązane są do zachowania czystości w użytkowanym miejscu.

24. Nadzór nad przestrzeganiem regulaminu sprawują Organizatorzy, Ochrona Straż Akademicka i Obsługa Konwentu.

25. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu.

26. O sprawach nieuwzględnionych w Regulaminie decydują Organizatorzy.

27. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany i uzupełniania programu Konwentu.

28. Osoby nie przestrzegające Regulaminu mogą zostać usunięte z terenu Konwentu.

29. Dzieci do 12 roku życia zapraszamy wyłącznie z rodzicami lub opiekunami. Dla młodzieży do 18 roku życia wstęp będzie możliwy po okazaniu pisemnej zgody rodzica lub opiekuna na udział w Konwencie.

30. Każdy uczestnik przy wejściu na Konwent jest zobowiązany potwierdzić znajomość regulaminu i zgodę na jego przestrzeganie przez złożenie swojego podpisu na odpowiedniej liście.

31. Powyższy Regulamin obowiązuje uczestników, twórców programu, Ochronę, Obsługę Konwentu i samych Organizatorów.

32. Na terenie Konwentu obowiązuje zakaz powielania multimediów chronionych prawami autorskimi oraz handlu nielegalnymi ich kopiami.

33. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania i ponoszenia konsekwencji wynikających z jego łamania.

Joomla 3.0 Templates - by Joomlage.com